;

Mô tả tài liệu : Đề tài Các mẫu đề thi công chức năm 2010 vừa qua

Cô quan Toång cuïc Thueá coù chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc khoaûn thu noäi ñòa, bao goàm: thueá, phí, leä phí vaø caùc khoaûn thu khaùc cuûa NSNN. Ñoàng thôøi, cuõng coù nhieäm vuï chæ ñaïo toaøn dieän vieäc thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù thu thueá vaø thu khaùc thoáng nhaát trong caû nöôùc; ñeà xuaát caùc qui trình, bieän phaùp nghieäp vuï quaûn lyù thueá phuø hôïp vaø chæ ñaïo thöïc hieän trong toaøn ngaønh. Ngoaøi ra, coøn coù nhieäm vuï tham gia vôùi Boä Taøi chính trong coâng taùc xaây döïng chính saùch thueá. Hieän nay, Toång cuïc Thueá khoâng coù chöùc naêng tröïc tieáp thu thueá. + Cuïc Thueá tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông, Chi cuïc Thueá quaän, huyeän, thò xaõ coù nhieäm vuï cô baûn laø quaûn lyù vaø tröïc tieáp thu caùc khoaûn thueá, phí vaø thu khaùc vaøo NSNN. Vì vaäy, cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù thueá ôû caáp Trung öông vaø caáp ñòa phöông veà cô baûn laø thoáng nhaát, nhöng coù nhöõng ñieåm khaùc nhau, phuø hôïp vaø phuïc vuï tröïc tieáp cho vieäc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa töøng caáp. Ví duï: Toång cuïc Thueá thöïc hieän chöùc naêng giuùp Boä Taøi chính nghieân cöùu xaây döïng chính saùch thueá, chöùc naêng hôïp taùc quoác teá veà thueá vì vaäy taïi cô quan Toång cuïc Thueá phaûi thaønh laäp Ban chính saùch, Ban Hôïp taùc quoác teá. Nhöng taïi Cuïc Thueá, Chi cuïc Thueá laïi khoâng toå chöùc caùc phoøng naøy vì Cuïc Thueá, Chi cuïc Thueá khoâng coù chöùc naêng tröïc tieáp xaây döïng chính saùch thueá vaø hôïp taùc quoác teá. - Khi chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa cô quan Thueá thay ñoåi ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa coâng taùc quaûn lyù thueá thì ñeán moät möùc ñoä nhaát ñònh toå chöùc boä maùy cuõng phaûi thay ñoåi nhaèm thöïc hieän ñaày ñuû caùc chöùc naêng quaûn lyù thueá.

Có thể bạn quan tâm !

 1. [Tóm tắt] Luận án Yếu tố tình thái của phát ngôn phê bình trong tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Anh)12/1/2019 1:11:19 AM

  Kết quả thu được từ luận án góp phần làm sáng tỏ một số đặc điểm liên quan đến cách thức sử dụng ngôn từ biểu hiện phép lịch sự trong phát ngôn phê bình trong hai ngôn ngữ Việt - Anh. Ngoài ra luận án cũng góp phần giúp những người làm công tác giảng dạy và biên dịch tiếng Anh có cái nhìn bao quát h ...

 2. [Tóm tắt] Luận án Yếu tố thần kì trong truyền thuyết và truyện cổ tích người Việt ở Nam Trung Bộ12/1/2019 1:11:19 AM

  Vai trò “trung chuyển” của văn hóa dân gian người Việt ở Nam Trung Bộ đối với quá trình chuyển di từ Bắc vào Nam của văn hóa dân gian người Việt nói chung là một trong những nét đặc trưng của di sản văn hoá, văn nghệ dân gian Nam Trung Bộ. Trong bối cảnh nhân dân các tỉnh thành Nam Trung Bộ đang ...

 3. [Tóm tắt] Luận án Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông Á nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX12/1/2019 1:11:19 AM

  Phong trào cải cách ở các quốc gia Đông Á nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX đã diễn ra với những đặc tính khác khác nhau ở từng nước cũng như có mức độ thành công hay không thành công là khác nhau. Nhưng, ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia từng đã xuất hiện sớm, trải nghiệm qua thực tiễn và k ...

 4. [Tóm tắt] Luận án Ý thức nữ quyền trong thơ nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến nay (qua một số trường hợp tiêu biểu)12/1/2019 1:11:19 AM

  - Về giọng điệu: Chúng tôi nhận thấy thơ nữ giai đoạn từ 1986 đến nay thể hiện 4 sắc giọng khác nhau là (1) Giọng đằm thắm, tâm tình, (2) Giọng nồng nhiệt, mạnh mẽ, (3) Giọng giễu nhại và (4) Giọng vô âm sắc (giọng trắng). Cả 4 sắc giọng này đều có những thể hiện sinh động trong thơ của nhóm tác ...

 5. [Tóm tắt] Luận án Ý nghĩa thể của vị từ chuyển động trong tiếng Anh (so sánh với tiếng Việt)12/1/2019 1:11:20 AM

  Giảng dạy sự tình chuyển động, chứ không phải vị từ chuyển động, là mục đích mà luận án hướng đến vì sự tình chuyển động bao hàm nhiều yếu tố quan trọng, từ cấu trúc của bản thân vị từ cho đến cấu trúc của các giới ngữ theo sau vị từ. Đặc biệt, giới ngữ, như chúng tôi đã trình bày ở những phần trên, ...