;

Mô tả tài liệu : Đề tài Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (TCT BH Việt Nam) được thành lập lại theo mô hình tổng công ty nhà nước năm 1996, nhưng mô hình này thực sự chưa phải là mô hình tập đoàn kinh doanh (TĐKD) và cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty cũng chưa được hoàn thiện theo mô hình này. Ngày nay, trong điều kiện kinh doanh mới, do yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, việc phát triển TCT BH Việt Nam theo mô hình TĐKD là một yêu cầu khách quan của thực tiễn. Tuy nhiên, việc phát triển TCT BH Việt Nam theo mô hình TĐKD còn gặp nhiều trở ngại. Trong đó, cơ chế quản lý tài chính chưa phù hợp với mô hình TĐKD được coi là trở ngại chính. Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, đề tài "Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh doanh" được NCS lựa chọn làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ kinh tế. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài luận án - Hệ thống hoá và hoàn thiện một số vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế quản lý tài chính đối với tập đoàn kinh doanh bảo hiểm. - Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với TCT BH Việt Nam xét theo mục tiêu cơ cấu lại theo mô hình TĐKD. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với TCT BH Việt Nam theo mô hình TĐKD. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án - Đối tượng nghiên cứu của Luận án là cơ chế quản lý quản lý tài chính trong TĐKD; ngoài ra, nội dung cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước đối với TĐKD được tiếp cận nghiên cứu dưới giác độ là một nhân tố ảnh hưởng quan trọng. - Phạm vi nghiên cứu của Luận án là cơ chế quản lý tài chính đối với TCT BH Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2004. 4. Các phương pháp nghiên cứu Các phương pháp được sử dụng trong quá trình nghiên cứu và viết luận án bao gồm: phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp thống kê kinh nghiệm, tổng hợp, phân tích, so sánh và kế thừa có chọn lọc các nghiên cứu có trước để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. 5. Những kết quả của luận án - Luận giải những vấn đề cơ bản về TĐKD nói chung và những đặc trưng cơ bản của TĐKD bảo hiểm. Nêu bật các mô hình của TĐKD theo dạng "liên kết chặt chẽ về vốn" dựa vào mối quan hệ cốt lõi là quan hệ công ty mẹ - công ty con (CTMCTC). Đồng thời, làm sáng tỏ các mối quan hệ cụ thể trong nội bộ TĐKD. - Với phương pháp tiếp cận mới, tác giả luận án đã hệ thống hoá và hoàn thiện một số vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế quản lý tài chính đối với TĐKD bảo hiểm trên các khía cạnh chủ yếu sau: cơ chế quản lý vốn; cơ chế quản lý tài sản; cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận; cơ chế kiểm soát tài chính. Đồng thời, tác giả luận án phân tích rõ những nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý tài chính đối với TĐKD bảo hiểm. 2 - Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính hiện hành của TCT BH Việt Nam, rút ra những ưu điểm, nhược điểm, phân tích cụ thể nguyên nhân của các nhược điểm đó. Phân tích những điều kiện cần thiết để hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo mô hình TĐKD. - Tác giả luận án đã đề xuất rõ mô hình Tập đoàn Bảo Việt theo hình thức công ty mẹ - công ty con trong tương lai, luận giải những quan điểm và nguyên tắc cơ bản trong việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với TCT BH Việt Nam theo mô hình TĐKD đã lựa chọn. Trên cơ sở đó, tác giả luận án đề xuất 05 nhóm giải pháp và 03 kiến nghị cơ bản, nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với TCT BH Việt Nam khi chuyển sang hoạt động theo mô hình TĐKD, với hình thức CTM - CTC. 6. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, các phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận án được trình bày theo 3 chương. Chương 1: Cơ chế quản lý tài chính đối với tập đoàn kinh doanh bảo hiểm Chương 2: Thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh doanh

Có thể bạn quan tâm !

 1. Luận án Kiểm toán hoạt động do kiểm toán nội bộ thực hiện tại tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam12/1/2019 3:37:04 AM

  Việt Nam mới bắt đầu tiến hành một số cuộc kiểm toán hoạt động tại các VNPT tỉnh, thành phố và lồng ghép một số nội dung của kiểm toán hoạt động trong các cuộc kiểm toán tuân thủ, vì vậy kiểm toán hoạt động do kiểm toán nội bộ tại VNPT chƣa bao phủ toàn diện các nội dung và các chủ đề của kiểm to ...

 2. Luận văn Kiểm soát tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật Việt Nam12/1/2019 3:37:04 AM

  Hiệu lực và sức mạnh của một đạo luật phụ thuộc vào khả năng tổ chức thực thi của Nhà nước và thái độ đón nhận của xã hội" Vì thế phải có các giải pháp nhằm xây dựng một cơ chế thực thi pháp luật cạnh tranh đủ mạnh để kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo nguyên tắc độc lập tro ...

 3. Luận văn Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc từ dung dịch bạc nitrat bằng tác nhân khử dịch chiết nước Lá Bàng12/1/2019 3:37:05 AM

  Nhận xét: Từ hình 3.15 cho thấy, hạt nano bạc tổng hợp từ dung dịch AgNO3 với tác nhân khử dịch chiết nước lá bàng có dạng hình cầu với kích thước từ 9,25 nm đến 26 nm. Phổ FTIR của hạt nano bạc có những pic tương ứng với pic của phổ FTIR dịch chiết lá bàng. Như vậy, trên bề mặt hạt nano bạc có ...

 4. Luận văn Các nhân tố tác động đến mức độ hài lõng của ngƣời sử dụng phần mềm kế toán - Khảo sát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng12/1/2019 3:37:05 AM

  Phân tích ANOVA một chiều (One – Way ANOVA) được thực hiện để tìm hiểu sâu hơn về sự hài lòng với các nhóm khác nhau: thời gian sử dụng, vị trí người sử dụng, lĩnh vực hoạt động của người sử dụng và tên phần mềm được sử dụng. Kết quả phân tích Anova với độ tin cậy 95% của thời gian sử dụng, vị ...

 5. Luận văn Nghiên cứu tính chất hấp phụ một số hợp chất hữu cơ trên vật liệu MCM - 4112/1/2019 3:37:06 AM

  Ảnh hưởng của pH ñến dung lượng hấp phụ cũng ñược khảo sát và các kết quả ñược trình bày trên hình 3.34. Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng dung lượng hấp phụ tăng theo pH. Khi pH có giá trị 3 ñến 4, dung lượng hấp phụ tăng mạnh. Trong lúc ñó, dung lượng tăng nhẹ trong khoảng pH từ 4 ñến 8. Sau ñó, ...